Obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku na webe www.silviasolarikova.com medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 89 / 2012 Zb. občianskeho zákonníku ČR.

Správcom stránky www.silviasolarikova.com je Mgr. Silvia Soláriková, IČ: 08996172

Táborská 389/49, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Predávajúcim je Mgr. Silvia Soláriková, IČ: 08996172, Táborská 389/49, 140 00 Praha 4 – Nusle, mobil: +420 608 349 098, e-mail: info@silviasolarikova.com. Bankové spojenie: Komerční banka, Boleslavova 415, 140 45 Praha 4-Nusle, ČR,  IBAN: CZ3801000000511951540277, SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho na webe. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zasielať dokumenty súvisiace so zmluvou elektronicky (faktúra, dodací list a iné).

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov na webe sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platcom DPH.

Platba za produkty a služby

Predávajúci akceptuje platbu za objednané produkty a služby spôsobmi: bežný bankový prevod, online bankový prevod, platba kartou.

Súčasťou objednávky na webe je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednané produkty.

Dodanie produktu a služby

Digitálny produkt (elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči) sa považuje za dodaný dňom, kedy predávajúci poskytne kupujúcemu prístupové údaje k produktu. Predávajúci poskytne tieto prístupové údaje do 24 hodín od pripísania platby na účet predávajúceho.

Služba (konzultácia) je dodaná v termíne, ktorý si kupujúci rezervoval  a zakúpil prostredníctvom webovej stránky www.silviasolarikova.com

Reklamačný poriadok

Na reklamáciu sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa. Ak by vznikol dôvod na reklamáciu v súlade s vyššie spomenutým zákonom, je možné ju uplatniť elektronicky na e-maile: info@silviasolarikova.com alebo zaslaním podnetu na lokálnu COI: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/16, 120 00 Nové Město, ČR.

Predávajúci neuznáva reklamácie spočívajúce v oneskorených nárokoch, ktoré neboli uplatnené bezprostredne pred, alebo počas priebehu Služby.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade služby minimálne 5 dní pred dátumom konania Služby a to elektronickou formou odstúpenia na tento email: info@silviasolarikova.com bez uvedenia dôvodu a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu s číslom bankového účtu na ktorý žiada vrátiť kúpnu cenu Služby, v prípade ak mu na vrátenie Kúpnej ceny alebo jej časti vznikol nárok v zmysle týchto Podmienok. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene služby (pokiaľ bola platba uskutočnená cez platobnú bránu, z celkovej čiastky bude odpočítaný poplatok za transakciu). Čiastka bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

Ak je predmetom zmluvy je dodanie elektronického obsahu na nehmotnom nosiči, kupujúci nemá zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní okrem prípadu, ak sa jeho poskytovanie začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a bez vyhlásenia kupujúceho, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V prípade, ak sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a tento nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, v takom prípade môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom).

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Ak kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci zastaví kupujúcemu prístup k využívaniu produktu.

Ak sú predmetom zmluvy služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, kupujúci nemá v takomto prípade právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

Predávajúci aj v tomto prípade poskytuje možnosť odstúpenia od zmluvy na rámec zákona, a to za nasledovných podmienok:

V prípade, že kupujúci dohodnutú konzultáciu alebo účasť na skupinovej akcii menej ako 24 hodín pred dohodnutým termínom, storno je 100 %. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu termínu konzultácie/skupinovej akcie alebo jej zrušenie v prípade nepredvídateľných problémov (choroba, technické problémy znemožňujúce usporiadanie kurzu a pod.). V takomto prípade bude kupujúci vopred informovaný a bude mať možnosť zmeny termínu alebo bude môcť odstúpiť od zmluvy. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu celú kúpnu zmluvu najneskôr do 14 dní.